• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Công bố kết luận Đoàn TTra trách nhiệm việc thực hiện PL về tiếp công dân, KNTC và việc thực hiện các QĐ giải quyết KN, KL xử lý TC có hiệu lực PL của UBND TP Tuy Hòa từ năm 2016-2017

Ngày đăng

Căn cứ Kế hoạch thanh tra số 789/KH-TTr ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra tỉnh (được UBND tỉnh thống nhất tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017); ngày 13/3/2018, Chánh thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 160/QĐ-TTr về thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật của UBND thành phố Tuy Hòa từ năm 2016-2017.

Ngày 12/6/2018, Chánh thanh tra tỉnh có Kết luận số 378/KL-TTr, xử lý như sau: Đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện các nội dung sau:
     - Ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân theo quy định Luật Tiếp công dân năm 2013. 
     - Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.
     - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
     - Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố.
     - Giao Ban tiếp công dân thành phố làm đầu mối trong việc tiếp nhận, xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh gửi đến Ban tiếp công dân và UBND thành phố, trừ các đơn giải quyết theo thủ tục hành chính thông thường.
     - Có văn bản trả lời cho công dân đối với các trường hợp công dân trình bày tại ngày tiếp công dân định kỳ, nhưng đến nay chưa giải quyết, trả lời cho công dân biết.
     - Giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của công dân đã quá hạn nhưng chưa được giải quyết như đã nêu trên và các trường hợp do UBND tỉnh chỉ đạo nhưng đến nay chưa được giải quyết (chậm nhất đến hết quý III năm 2018).
     - Nghiêm túc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lục pháp luật nhưng chưa được thực hiện.
     - Chỉ đạo các Phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, tồn tại trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Đoàn thanh tra đã nêu, nhằm đảm bảo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, đúng trình tự, thủ tục pháp luật về khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân.
     - Tiếp tục duy trì công tác thanh tra trách nhiệm thực hiên pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, gắn với việc hướng dẫn cơ quan đơn vị trực thuộc về nghiệp vụ, chuyên môn, đồng thời, tổ chức truyên truyền, phổ biến pháp luật khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
     - Có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường:
     + Ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân theo quy định của luật Tiếp công dân năm 2013.
     + Thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo.
     + Thực hiện chi bồi dưỡng cho cán bộ, công chức tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định của Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh Phú Yên.
     + Chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong quá trình thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải tranh chấp đất đai mà Đoàn thanh tra đã nêu.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: PHÒNG NGHIỆP VỤ 4

Về đầu trang