• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN LĐ

Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành thông báo số 38/TTr-VP ngày 10/01/2024 về phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:

1. Ông Nguyễn Công Danh- Chánh Thanh tra tỉnh

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của cơ quan trước UBND tỉnh và trước pháp luật; chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Người phát ngôn của Thanh tra tỉnh; theo dõi, chỉ đạo công tác đoàn thể của cơ quan.   

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng.

2. Ông Nguyễn Văn Bính – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Giúp Chánh thanh tra thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 2, phòng Nghiệp vụ 4; Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự cơ quan.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng, góp ý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Được ủy quyền Chủ tài khoản và điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh thanh tra ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Dư – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Giúp Chánh thanh tra thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các Đoàn thanh tra và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 1, phòng Nghiệp vụ 3.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác dân vận, dân chủ cơ sở; công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Tham mưu theo dõi, chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính.

- Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cơ quan.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng, góp ý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Chánh thanh tra phân công các Phó Chánh thanh tra thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Trong quá trình điều hành công việc, Chánh thanh tra xem xét, giao nhiệm vụ khác cho các Phó Chánh thanh tra thực hiện, các Phó Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

(Thông báo này thay thế Thông báo số 1317/TB-TTr ngày 15/11/2023 của Thanh tra tỉnh Phú Yên).


Thanh tra tỉnh Phú Yên

Về đầu trang