• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo

Ngày đăng

Căn cứ Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TTr, ngày 28/02/2022 của Thanh tra tỉnh về ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh; Căn cứ Biên bản cuộc họp Tập thể lãnh đạo Thanh tra tỉnh ngày 17/10/2022;

Thanh tra tỉnh Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:

1. Ông Nguyễn Công Danh- Chánh Thanh tra tỉnh

 - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Cơ quan trước UBND tỉnh và trước pháp luật; Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ; Người phát ngôn của Thanh tra tỉnh; theo dõi, chỉ đạo công tác đoàn thể.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

2. Ông Nguyễn Văn Bính – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

 Giúp Chánh thanh tra thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 2, phòng Nghiệp vụ 4; Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự cơ quan.

 - Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng, góp ý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Điều hành hoạt động của cơ quan và Chủ tài khoản khi được Chánh Thanh tra ủy quyền.

3. Ông Nguyễn Dư – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Giúp Chánh thanh tra thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra và theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 1. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Văn phòng thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cải cách hành chính; công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử; 2 phòng cháy, chữa cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công tác dân vận, dân chủ cơ sở Cơ quan.

- Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự Cơ quan.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng, góp ý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

4. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Giúp Chánh Thanh tra thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; công tác giám sát, kiểm tra hoạt động của các đoàn thanh tra và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của phòng Nghiệp vụ 3.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ; tham gia xây dựng, góp ý và ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, Chánh Thanh tra phân công các Phó Chánh Thanh tra thực hiện nhiệm vụ khác theo lĩnh vực được phân công phụ trách. Các Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Thanh tra tỉnh Phú Yên báo cáo UBND tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để thuận tiện trong việc liên hệ công tác.

Tải về máy: 

Về đầu trang