• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định số 1621/QĐ-UBND, ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

DANH MỤC THÔNG TIN

DANH MỤC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

LIÊN KẾT WEBSITE

Về đầu trang