• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Yên

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Công Danh

Mail: nguyencongdanh@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 057.6253168; Mail: nguyenvanbinh@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Dư

Điện thoại: 057.6253167; Mail: nguyendu@phuyen.gov.vn

Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 057.6253186; Mail: nguyenthithuhong@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đoàn Ngọc Lâm

Điện thoại: 057.6253167. Mail: doanngoclam@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: Ông Dương Bình Phương

Điện thoại: 057.6253172; Mail: duongbinhphuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Trọng

Mail: huynhtantrong@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: Ông Dương Văn Hội

Điện thoại: 057.6253187; Mail: duongvanhoi@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Nga

Điện thoại: 057.6253171; Mail: tranthithunga@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đồng Giám

Mail: phamdonggiam@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Bùi Anh Cường

Điện thoại: 057.3843275; Mail: buianhcuong@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 4

- Trưởng phòng: Ông Lê Đức Tiễn

MaIl: leductien@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Vương

Điện thoại: 0257.625317; Mail: tranvanvuong@phuyen.gov.vn

Về đầu trang