• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SƠ ĐỒ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Công Danh

Mail: nguyencongdanh@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 057.6253168; Mail: nguyenvanbinh@phuyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Dư

Điện thoại: 057.6253167; Mail: nguyendu@phuyen.gov.vn

Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 057.6253186; Mail: nguyenthithuhong@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Đoàn Ngọc Lâm

Điện thoại: 057.6253167. Mail: doanngoclam@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: Ông Dương Bình Phương

Điện thoại: 057.6253172; Mail: duongbinhphuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Trọng

Mail: huynhtantrong@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: Ông Dương Văn Hội

Điện thoại: 057.6253187; Mail: duongvanhoi@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Nga

Điện thoại: 057.6253171; Mail: tranthithunga@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đồng Giám

Mail: phamdonggiam@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Bùi Anh Cường

Điện thoại: 057.3843275; Mail: buianhcuong@phuyen.gov.vn

Phòng Nghiệp vụ 4

- Trưởng phòng: Ông Lê Đức Tiễn

MaIl: leductien@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Trần Văn Vương

Điện thoại: 0257.625317; Mail: tranvanvuong@phuyen.gov.vn

Về đầu trang