Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Phú Yên

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Công Danh

Mail: nguyencongdanh@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Điện thoại: 057.3841720; Mail: nguyenquockhanh@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: ông Nguyễn Văn Bính

Điện thoại: 057.6253168; Mail: nguyenvanbinh@phuyen.gov.vn


Các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh

Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Dư

Điện thoại: 057.6253167; Mail: nguyendu@phuyen.gov.vn

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: 057.6253186; Mail: nguyenthithuhong@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 1

- Trưởng phòng: Ông Dương Bình Phương

Điện thoại: 057.6253172; Mail: duongbinhphuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thu Nga

Điện thoại: 057.6253171; Mail: tranthithunga@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Trọng; Mail: huynhtantrong@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 2

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đồng Giám

Mail: phamdonggiam@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Sĩ Hiếu

Điện thoại: 057.3843144; Mail: nguyensihieu@phuyen.gov.vn


Phòng Nghiệp vụ 3

- Trưởng phòng: Ông Dương Văn Hội

Điện thoại: 057.6253187; Mail: duongvanhoi@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Vương

Mail: tranvanvuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Điểm

Điện thoại: 057.6253187; Mail: lethidiem@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 4

- Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Nguyên

Điện thoại: 057.3841431; Mail: phamducnguyen@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Lê Đức Tiễn

MaIl: leductien@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Đoàn Ngọc Lâm

Điện thoại: 057.6253170; Mail: doanngoclam@phuyen.gov.vn

 

Phòng Nghiệp vụ 5

- Trưởng phòng: Ông Bùi Anh Cường

Điện thoại: 057.3843275; Mail: buianhcuong@phuyen.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Thanh Hải

Mail: dangthanhhai@phuyen.gov.vn

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website