Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban quản lý KCN ƯDCNC Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 -2017

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 20/09/2018

Tải về: Tại đây

       Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017. Ngày 11/7/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 433/QĐ-TTr về thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 -2017. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 16/7/2018 đến ngày 10/9/2018 tại Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên theo quy định.
        Trên cơ sở báo cáo của Đoàn thanh tra, ngày 17/9/2018, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 631/KL-TTr kết luận về các nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.
        Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 -2017theo quy định.
         (Đính kèm Kết luận thanh tra số 631/KL-TTr ngày 17/9/2018
                                               
 PHÒNG NGHIỆP VỤ 5

Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website