Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 08/03/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 823/KH-TTr ngày 25/12/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2021. Ngày 26/02/2021, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở KHCN Phú Yên giai đoạn 2019 – 2020. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, chiều ngày 05/3/2021, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Sở KHCN. Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.                                               

                 TRƯỞNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục: