Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 19/05/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2020. Ngày 04/5/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Dư, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.
     Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, sáng ngày 07/5/2020, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ban Dân tộc tỉnh. Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.                                               
     

                                                                                                                                                                                                        TRƯỞNG ĐOÀN

 


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website