Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017