• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thanh tra Bộ Tài chính: Ký kết thi đua năm 2020

Ngày đăng

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm xây dựng, phát triển ngành Tài chính và Thanh tra Tài chính”, Thanh tra Bộ Tài chính vừa phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: TQ

Năm 2020, Thanh tra ngành Tài chính  đã đề ra những chỉ tiêu phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý sau thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện quy trình, quy chế; rà soát các qui định về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đối tượng thanh tra, kiểm tra và người dân. Triển khai hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu thanh tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ.

100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao và được khen thưởng.

Để thực hiện được mục tiêu và những chỉ tiêu của các phong trào thi đua, Thanh tra Bộ cũng đã đề ra những biện pháp cụ thể:

Lãnh đạo, Đảng ủy Thanh tra và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua, khen thưởng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính k