• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thanh tra Bộ Tài chính: Ký kết thi đua năm 2020

Ngày đăng

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm xây dựng, phát triển ngành Tài chính và Thanh tra Tài chính”, Thanh tra Bộ Tài chính vừa phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: TQ

Năm 2020, Thanh tra ngành Tài chính  đã đề ra những chỉ tiêu phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất được giao, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; xử lý sau thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện quy trình, quy chế; rà soát các qui định về cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đối tượng thanh tra, kiểm tra và người dân. Triển khai hiệu quả ứng dụng cơ sở dữ liệu thanh tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý và thực thi nhiệm vụ.

100% cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Tài chính tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, nội quy, kỷ luật của cơ quan; nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích cao và được khen thưởng.

Để thực hiện được mục tiêu và những chỉ tiêu của các phong trào thi đua, Thanh tra Bộ cũng đã đề ra những biện pháp cụ thể:

Lãnh đạo, Đảng ủy Thanh tra và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ, ngành Tài chính về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua và chủ trương, quy định về thi đua, khen thưởng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, sức mạnh tổng hợp, nâng cao tinh thần đoàn kết, chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự năng động, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành đề ra các chỉ tiêu cụ thể, giải pháp phù hợp để phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể được xác định trong phong trào thi đua thường xuyên của Thanh tra Bộ, gắn kết với tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua, các đợt thi đua, các chuyên đề của Bộ Tài chính, ngành Tài chính phát động; nỗ lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, hoàn thành sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, không ngừng đổi mới, sáng tạo và cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của cơ quan. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch và thực sự có tác dụng động viên, nêu gương trong đổi mới, phát huy sáng kiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý sau thanh tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng…

Triển khai tích cực các hoạt động tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Bồi dưỡng, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới trong Thanh tra Bộ; chú trọng phát động những đợt thi đua ngắn ngày, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời.

Năm 2019, trên cơ sở thành tích đã đạt được, Thanh tra Bộ Tài chính trình Bộ đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính” cho 5 công chức và “Bằng khen Bộ trưởng” cho 29 công chức. Trình Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen cho 2 công chức; trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 công chức.

Đối với tập thể: Trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể Thanh tra Bộ.

Nguồn tin: https://thanhtra.com.vn

Tác giả: TQ

Về đầu trang