Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

Tải về: Tại đây

Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016