Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính – 2017”

Tải về: Tại đây