Phân công nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo

Tải về: Tại đây

     Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND, ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;
     Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-TTr, ngày 20/02/ 2019 của Thanh tra tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Thanh tra tỉnh;
     Căn cứ kết quả cuộc họp của Tập thể Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ngày 08/4/2019, Thanh tra tỉnh Phú Yên thông báo phân công nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh như sau:  
 1. Ông Nguyễn Công Danh - Chánh Thanh tra tỉnh 
             - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của cơ quan trước Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và trước pháp luật; Chủ tài khoản; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan; Chủ tịch Hội đồng xét duyệt sáng kiến cơ quan; Chỉ huy trưởng BCH quân sự cơ quan; người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.
        - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác Văn phòng; công tác quản lý về tổ chức bộ máy và nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ theo quy định của nhà nước và theo phân cấp của UBND tỉnh; công tác cải cách hành chính; công tác công nghệ thông tin và Trang Thông tin điện tử của cơ quan.
 2. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh 
          - Giúp Chánh Thanh tra về các lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo; lĩnh vực thanh tra thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh do các 
Phòng Nghiệp vụ 2, Phòng Nghiệp vụ 3, Nghiệp vụ 4 thực hiện; được phân công theo dõi về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành; Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ quan; ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công; được ủy quyền đăng ký chủ tài khoản; điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh Thanh tra ủy quyền. 
              - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các 
Phòng Nghiệp vụ 2,  Nghiệp vụ 3, Nghiệp vụ 4. 
3. 
Ông Nguyễn Văn Bính - Phó Chánh Thanh tra tỉnh
        - Giúp Chánh Thanh tra về các lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; giám sát, kiểm tra hoạt động các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ của công tác pháp chế; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; công tác đoàn thể; công tác dân vận, dân chủ cơ sở của cơ quan; ký các văn bản thuộc lĩnh vực công tác được phân công; điều hành hoạt động của cơ quan khi được Chánh Thanh tra ủy quyền. 

         - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 5. 

        Các Phó chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, trong quá trình làm việc, khi cần thiết Chánh Thanh tra xem xét giao thêm công việc khác cho các Phó chánh Thanh tra thực hiện.  

     Thông báo này thay thế Thông báo số 906TB-TTr, ngày 12/12/2018 của Thanh tra tỉnh Phú Yên.
     Thanh tra tỉnh Phú Yên báo cáo Lãnh đạo Tỉnh và thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện cho việc liên hệ công tác./.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website