Công khai kết luận thanh tra tại Sở Công thương

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 28/03/2017

Tải về: Tại đây

      Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 được ban hành theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh. Ngày 12/8/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 -2015 tại Sở Công Thương. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 22/8/2016 đến ngày 29/9/2016 tại Sở Công Thương theo quy định.

        Trên cơ sở báo cáo của Đoàn thanh tra, ngày 06/10/2016, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 658/KL-TTr kết luận về các nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.

        Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 -2015 tại Sở Công Thương theo quy định.


Các tin cùng chuyên mục: