CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 -2017 tại Bệnh viện Mắt

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 29/05/2018

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh thống nhất phê duyệt tại Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 14/12/2017. Ngày 20/3/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 -2017 tại Bệnh viện Mắt. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 26/3/2018 đến ngày 24/5/2018 tại Bệnh viện Mắt theo quy định. Kết quả như sau: 
     Trong giai đoạn thanh tra, Bệnh viện Mắt có tổ chức thực hiện theo các quy định của pháp luật về PCTN trong nội bộ đơn vị; xây dựng kế hoạch về PCTN và tuyên truyền các văn bản, chính sách về PCTN đến công chức, viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra hoạt động hàng năm trong đơn vị nhằm nâng cao nhận thức về tham nhũng và phòng ngừa tham nhũng. Đơn vị có đưa vào tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đảm bảo công khai, minh bạch trong các hoạt động của đơn vị. Công tác cải cách hành chính cũng được đơn vị thực hiện theo quy định, đảm bảo các hoạt động quản lý, điều hành ngày một công khai, minh bạch hơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng. 
     Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN tại Bệnh viện trong thời gian qua vẫn còn một số thiếu sót như: 
     - Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về PCTN tại đơn vị còn chưa thường xuyên, chưa đa dạng về hình thức nên hiệu quả chưa cao.
     -Đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định nội dung chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ – CP, ngày 17/11/2000 của Chính phủ là không đúng quy định.
     - Việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của Bệnh viện còn một số thiếu sót như: Chưa lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai hàng năm; tổ chức kê khai thiếu đối tượng thuộc diện phải kê khai; một số bản kê khai tài sản, thu nhập không đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; chưa mở sổ giao nhận bản kê khai; thực hiện công khai bản kê khai bằng hình thức niêm yết tại bản tin của đơn vị nhưng không lập biên bản về việc niêm yết công khai theo quy định.
     - Bệnh viện chưa thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định.
        Trên cơ sở đó, ngày 25/5/2018, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận số 329/KL-TTr, yêu cầu Bệnh viện Mắt nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện đúng các quy định của pháp luật về PCTN trong thời gian đến.

                                              PHÒNG NGHIỆP VỤ 5


Các tin cùng chuyên mục: