• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức

Ngày đăng

Thực hiện  Kế hoạch số 2960/KH –TTCP ngày 08/12/2023 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra chuyên đề trách nhiệm việc thực  hiện  công  vụ của  cán  bộ,  công chức trên  phạm  vi  cả nước. Ngày 27/12/2023,  Chánh  Thanh  tra  tỉnh  ban  hành  Quyết định số119/QĐ –TTr thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho    nhân,  tổ chức  tại  một  số cơ quan, đơn vị,  UBND  cấp  huyện trên địa  bàn tỉnh, giai đoạn từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/11/2023. Có 06 đơn vị được thanh tra, gồm: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND huyện Tuy An và UBND thị xã Đông Hòa. Thời hạn thanh tra trong 45 ngày  làm  việc. Đoàn thanh tra triển khai từ tháng 01/2024 và dự kiến kết thúc cuộc thanh tra trong tháng 03/2024.

Tải về máy: thanh lap doan thanh tra cong vu.pdf

Về đầu trang