• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ CÔNG TÁC THANH TRA

Công khai kết luận thanh tra Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2020

Ngày đăng

Công khai kết luận thanh tra Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2020

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Thanh tra tỉnh Phú Yên, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 41/QĐ-TTr ngày 07/6/2021 về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2020 và đã có Kết luận thanh tra số 793/KL-TTr ngày 03/12/2021.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 793/KL-TTr ngày 02/12/2021

Tải về máy: Ket_luan_Thanh_tra_trach_nhiem_KNTC,PCTN TẠI UBND HUYỆN SÔNG HINH.pdf

Các tin liên quan khác